Home » Giải thể công ty » CHỈ ĐƯỢC GIẢI THỂ CÔNG TY KHI THANH TOÁN HẾT CÁC KHOẢN NỢ?

CHỈ ĐƯỢC GIẢI THỂ CÔNG TY KHI THANH TOÁN HẾT CÁC KHOẢN NỢ?

 1. Công ty của bạn bị giải thể trong các trường hợp sau:
 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ công ty đối với công ty tư nhân, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 1. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ

Công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài, và phải thanh toán hết mọi khoản nợ cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: THỜI HẠN TỐI ĐA VỀ CÔNG BỐ DOANH NGHIỆP?

Như vậy, nếu giải thể doanh nghiệp TNHH 2 thành viên , phải tiến hành họp Hội đồng thành viên. Khi có quyết định tuyên bố giải thể doanh nghiệp của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty thì doanh nghiệp của bạn mới được phép giải thể theo quy định pháp luật.

CHỈ ĐƯỢC GIẢI THỂ CÔNG TY KHI THANH TOÁN HẾT CÁC KHOẢN NỢ?

CHỈ ĐƯỢC GIẢI THỂ CÔNG TY KHI THANH TOÁN HẾT CÁC KHOẢN NỢ?

Theo quy định tại Điều 51 Luật doanh nghiệp, thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải thực hiện hết các nghĩa vụ, bao gồm:

 • Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 48 của Luật này.
 • Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này.
 • Tuân thủ Điều lệ công ty.
 • Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây: Vi phạm pháp luật; Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác; Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.
 • Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.

Đối với công ty cổ phần, muốn giải thể được phải thỏa mãn các trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của đại hội đồng cổ đông; công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp (Công ty cổ phần chỉ còn dưới 3 cổ đông) trong thời hạn 6 tháng liên tục hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật;

Công ty Lạc Việt chuyên thành lập công ty; kế toán doanh nghiệp trọn gói; dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói đưa ra những điều cần biết về người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp.

Hi vọng bài viết đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc!

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*