Home » Kế toán doanh nghiệp » Các nghiệp vụ của kế toán công nợ

Các nghiệp vụ của kế toán công nợ

Kế toán công nợ là việc quản lý toàn bộ số công nợ của doanh nghiệp, kế toán công nợ sẽ có trách nhiệm quản lý toàn bộ công nợ của công ty.  Đây là công việc quan trọng khi công ty của bạn mới được thành lập hoặc đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Dưới đây là các nghiệp vụ cần làm của kế toán công nợ

Các nghiêp vụ của kế toán công nợ

Các nghiệp vụ của kế toán công nợ

Nội dung của kế toán công nợ bao gồm:

  • Các khoản nợ phải thu

Nợ phải thu là các khoản mà xác định quyền lợi của doanh nghiệp về một khoản tiền, hay một loại sản phẩm hàng hóa nhất định… mà doanh nghiệp sẽ thu về trong tương lai. Đây là một tài sản của doanh nghiệp, phải thu về từ các cá nhân, tổ chức khác.

Nợ phải thu là tài sản dựa trên tất cả các khoản nợ, tất cả các giao dịch chưa thanh toán, bất cứ nghĩa vụ tiền tệ nao mà khách hàng hay các tổ chức, cá nhân khác chưa thanh toán cho công ty. Các khoản nợ mà công ty chưa đòi được hoặc chưa đến hạn thanh toán đều được phản ánh trên bảng cân đối kế toán.

Các khoản phải thu dài hạn được ghi nhận là tài sản dài hạn trên bảng cân đối kế toán. Còn các khoản phải thu ngắn hạn, hầu như được coi là một phần của tài sản vãng lai của doanh nghiệp.

Trong kế toán nếu các khoản nợ này được thanh toán trong thời hạn dưới 1 năm thì là khoản nợ phải thu ngắn hạn và ngược lại nếu hơn 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh thì là nợ phải thu dài hạn

  • Các khoản nợ phải trả

Nợ phải trả thuộc phần nguồn vốn của công ty, xác định các khoản phải thanh toán cho nhà cung cấp hoặc các đối tượng khác trong và ngoài công ty về vật tư, hàng hóa, sản phẩm đã cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định.

Nợ phải trả gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn

>>> XEM THÊM : ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY?

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 112 quy định về hướng dẫn lập và trình bày bảng cân đối kế toán năm như sau:

  • Đối với khoản nợ ngắn hạn:Là tổng giá trị các khoản nợ còn phải trả có thời hạn thanh toán không quá 12 tháng hoặc dưới một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường như các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, các khoản phải trả dài hạn khác, vay và nợ thuê tài chính tại thời điểm báo cáo.
  • Đối với khoản nợ dài hạn khi trình bày trên báo cáo tài chính: Là tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp bao gồm những khoản nợ có thời hạn thanh toán còn lại từ 12 tháng trở lên hoặc trên một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo như các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, các khoản phải trả dài hạn khác, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tại thời điểm báo cáo.

Mọi thông tin cần giải đáp về việc lưu trữ các tài liệu hoặc các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty hoặc giải thể công ty, các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*