Home » Kế toán doanh nghiệp » Quản lý vốn lưu động hiệu quả

Quản lý vốn lưu động hiệu quả

Một trong những nguyên nhân của việc giải thể doanh nghiệp hiện nay là do khả năng quản lý tài chính việc tìm và duy trì nguồn đầu tư dài hạn cũng như quản lý vốn lưu động chưa hiện quả.

  1. Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động (Working capital viết tắt là WC): là thước đo tài chính đại diện cho thanh khaonr vận hành có sẵn của một doanh nghiệp tổ chức hoặc thực thể khác trong đó bao gồm nhà nước.

Vốn lưu đông được tính bằng tài sản hiện có(máy móc thiết bị,..) trừ đi nợ ngắn hạn (các khoản phải trả).

Nếu như tài sản hiện tại ít hơn nợ ngắn hạn thì đưuọc gọi là thiếu vốn lưu động hay thâm hụt vốn lưu động.

Quản lý vốn lưu động hiệu quả

Quản lý vốn lưu động hiệu quả

     2. Cách quản lý vốn lưu động hiệu quả

Trước khi có thể phát triển được vốn lưu động thì cần phải duy trì sự ổn định của vốn lưu động.

  • Cần ước lượng gần chính xác số vốn lưu động cần thiết, tổi thiểu là trong kỳ kinh doanh  nhằm đảm bảo cho vốn lưu động cần thiết trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành thông suốt tránh việc ứ đọng vốn (phải trả lãi vay), luôn luân chuyển vốn.
  • Khai thác tốt nguồn tài trợ vốn lưu động:

+ doanh nghiệp cần phải khai thác triệt để các nguồn vốn nội bộ các khoản vốn có thể chiếm một cách hợp pháp và thường xuyên.

+ Khai thác các nguồn vốn ngoài doanh nghiệp: vốn liên doanh, vốn ngân hàng, các công ty tài chính, vốn phát hành trái phiếu, cổ phiếu… có một điều đáng chú ý với nguồn vốn ngoài doanh nghiệp là lãi suất.

  • Luôn có các giải pháp ổn định và phát triển vốn lưu động.
  • thường xuyên tiến hành kiểm tra, phân tích luwognj vốn lưu động qua các chỉ tiêu : vòng quay toàn bộ vốn lưu động, hiệu suất của vốn lưu động… từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục kịp thời.

Xem thêm tại : Đạt kỷ lục về giá với dịch vụ báo cáo thuế

Việc sử dụng hiệu quả vốn lưu động được thể hiện:

+ Tốc độ luân chuyển vốn lưu động càng cao các giai đoạn quá trình sản xất liên tục tức là vốn lưu động càng lớn và ngược lại.

+ Càng tiết kiệm được bao nhiêu vốn lưu động cho một đồng luân chuyển thì càng tốt bấy nhiêu.

+ TSLĐ so với tổng nợ lưu động là cao nhất.

+số lợi nhuận thu được khi ta bỏ ra một đồng vốn lưu động.

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*