Home » Thuế » Công ty mới thành lập kê khai thuế như thế nào

Công ty mới thành lập kê khai thuế như thế nào

Thủ tục khai thuế cần làm đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế số tiền thu về từ việc bán sản phẩm cơ sở kinh doanh, thuế doanh thu cá nhân. Tuy vậy, cơ sở kinh doanh bạn thành lập ngày 20/03/2016 nhưng bắt đầu hoạt động kinh doanh từ ngày 01/12/2016, trong thời gian đó, doanh nghiệp bạn chưa làm bất kể một việc gì với cơ quan thuế. Do đó, bạn cần phải phải làm thủ tục kê khai thuế, nộp thuế cũng như có thể bị xử phạt do chậm nộp thuế. Vậy công ty mới thành lập cần kê khai thuế như thế nào?

1. Khai thuế môn bài

Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 điều 17 thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

tu-van-ke-toan

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập công ty nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng kiếm được đăng ký kinh doanh cũng như đăng ký thuế hay ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Mục II khoản 1 Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC cũng quy định về việc nộp thuế môn bài như sau: “Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hay là mới thành lập, được cấp đăng ký thuế cùng lúc mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế cũng như mã số thuế trong 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm. Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch; cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.”

Như vậy, cơ sở kinh doanh bạn thành lập ngày 20/3/2016 lên phải nộp mức thuế môn bài cả năm là 1.000.000 đồng. tuy vậy, từ khi công ty bạn nhận được giấy phép đăng kí kinh doanh, công ty bạn chưa đi tham gia kinh doanh hoạt động cũng như đến 1/12/2016 thì đã quá thời hạn nộp thuế môn bài, do đó công ty bạn có thể bị xử phạt về hành vi trốn thuế quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC.

 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bạn còn phải nộp tiền phạt chậm nộp số tiền thuế phải nộp theo mức 0.05% x số tiền chậm nộp x số ngày chậm nộp (Khoản 4 Điều 5 Luật thuế số 71/2014/QH13). Theo đó, doanh nghiệp bạn sẽ bị phạt 1 lần trên tổng số thuế trốn, buộc nộp đủ số tiền thuế trốn và phải nộp tiền phạt chậm nộp số tiền thuế phải nộp.

3. Thuế giá trị gia tăng

Công ty mới thành lập cần kê khai thuế giá trị gia tăng, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp

Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC

“Điều 15. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức số tiền thu về từ việc bán sản phẩm bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay là theo quý.”

cơ sở kinh doanh mới thành lập dù không phát sinh nghiệp vụ kinh doanh, không phát sinh hoạt động thu – chi nhưng vẫn phải lập tờ khai thuế GTGT nộp cho cơ quan thuế.

“6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hay trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.”

Điểm d khoản 5 Điều 2 Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định về các bước xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:

“Trường hợp trong cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều loại thuế khác nhau thì người nộp thuế bị xử phạt về từng hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế đối với từng sắc thuế;

Trường hợp, cùng dịp người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ tính thuế nhưng cùng một sắc thuế thì: hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế thuộc trường hợp xử phạt về thủ tục thuế chỉ bị xử phạt về một hành vi vi phạm thủ tục thuế với tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần; trường hợp có hồ sơ khai thuế chậm nộp quá 90 ngày thuộc trường hợp xử phạt về hành vi trốn thuế thì bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.”

Như vậy, doanh nghiệp sẽ phải nộp đủ số tiền phải nộp và bị phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC với tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần với mức phạt là 5.000.000 đồng.

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, các công ty sẽ không lập tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp mà hàng quý doanh nghiệp sẽ căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của cơ sở kinh doanh để nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính như sau:

“Điều 17. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

Điều 12a. Tạm nộp thuế số tiền thu về từ việc bán sản phẩm công ty theo quý cũng như quyết toán thuế năm

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; công ty không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.”

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC:

Như vậy, theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC thì cơ sở kinh doanh bạn không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế bởi vì theo quy định của pháp luật, công ty bạn không phải nộp tờ khai tạm tính quý, không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN tính đến hiện tại cũng như không phát sinh số thuế TNDN phải tạm nộp (do không phát sinh doanh thu).

5. Thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân như thế nào?

Khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi điểm a.3 khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

Theo như thông tin mà bạn cung cấp, doanh nghiệp của bạn không có hoạt động, không có phát sinh doanh số nên cơ sở kinh doanh không phải nộp tờ khai thuế TNCN cùng lúc tờ khai quyết toán thuế TNCN và không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN LẠC VIỆT

 

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*